Đội ngũ YSEALI Academy

Đội ngũ YSEALI thể hiện chuẩn mực cao và các giá trị phụng sự cộng đồng trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ, phản ánh các góc nhìn, phương pháp và ý kiến đa dạng.